Kitchen Dwellers & Magic Beans - 2019Goose Tour: 2021Goose Tour 2022Goose Tour: 2023